Start Order
Place your order online and pay to the designated bank account to get full protection.
Chứng nhận sản xuất
Hình ảnh Tên chứng nhận Được chứng nhận bởi Phạm Vi kinh doanh Ngày có sẵn --- Ngày hết hạn Đã xác minh
CE CE HCS Sports Safety 2017-12-28 ~ Đã xác minh
CE CE Waist brace,Wrist brace,Knee brace,Ankle brace,Hand brace,Shoulder brace,Maternity belt,Postpartum belt,Neck brace,Elbow brace,Posture brace,Sea salt heat compress bags,Leg and foot massager,Arm trimmer,Leg trimmer,,Anti-snoring belt,Kinesiology Tape,Back stretcher,Neck stretcher,Inflatable neck guard,Toe brace,Acupressure mat,Leg brace 2022-03-07 ~ Đã xác minh
CE CE sgs Sports Safety 2022-05-16 ~ 2049-12-31 Đã xác minh
CE CE sgs Sports Safety 2022-05-16 ~ 2027-03-02 Đã xác minh
Trademark
Hình ảnh Số nhãn hiệu Tên thương hiệu Danh mục thương hiệu Ngày có sẵn --- Ngày hết hạn Đã xác minh
KSY 21198330 KSY Sports & Entertainment>>Sports Safety>>Body Safety>>Waist Support,Sports & Entertainment>>Sports Safety>>Body Safety>>Elbow & Knee Pads,Sports & Entertainment>>Sports Safety>>Body Safety>>Back Support 2017-11-06 ~ Đã xác minh

Nghiên cứu & Phát triển

There is/are 5 - 10 People R&D Engineer(s) in the company.

Gửi email cho nhà cung cấp này